Szervezetek‎ > ‎

Idősügyi Tanács

Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak,

a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

és az egységes pályázati-támogatási rendszerről

Idősügyi Tanács

18. §[1]

 

(1) Szentendre Város Idősügyi Tanácsa a város területén élő nyugdíjas, nyugdíjas korú emberek és az  érdekképviseletükre létesült szervezetek, intézmények, nyugdíjas klubok, valamint az Önkormányzat képviseleti rendszerében működő érdekegyeztető szerve.

(2) A Szentendre város területén élő idősekből és az idős emberek ellátásával foglalkozó, itt működő, szervezetek, klubok által választott személyekből álló tanács.

(3) Az Idősügyi Tanács tevékenységét, megválasztásának és működésének rendjét jelen rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

„Idősügyi Tanács”[1]

Szentendre Város Idősügyi Tanácsa a város területén élő nyugdíjas és nyugdíjas korú emberek, az ő érdekképviseletére létesült szervezetek, intézmények, nyugdíjas klubok, valamint az Önkormányzat képviseleti rendszerében működő érdekegyeztető szerve.

I.

A Tanács feladatai:

  • a Szentendrén élő nyugdíjasok és az Önkormányzat közötti folyamatos együttműködés megvalósítása.
  • a városban élő idős emberek számára az életkörülményeiket közvetlenül érintő intézkedésekkel összefüggő konzultációs, valamint javaslattételi lehetőség biztosítása.
  • az Önkormányzat által alkotott, időskorúakat érintő rendelet tervezetek, határozatok véleményezése, javaslatok készítése
  • az időskorúak érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések kezdeményezése.

II.

A Tanács összetétele:

Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok:

-          1 tag polgármesteri delegált

-          6 tag szentendrei időskorú személy és/vagy időskorú emberekkel foglalkozó szervezet delegáltja

Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag:

-          szakmai titkár: civil referens

 

Az Idősügyi Tanács tagságára jelentkezhet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező 60. életévét betöltött személy, ill. minden olyan szentendrei székhellyel rendelkező, az időskorú emberekkel foglalkozó szervezet, amely egy szentendrei lakcímkártyával rendelkező, előre megnevezett delegáltját jelöli a tagságra. Egy szervezet csak egy delegáltat jelölhet.

A jelentkezésre a Polgármesteri Hivatalhoz elektronikusan eljutatott önéletrajzzal és programtervezettel van lehetőség. Határidő a delegáló fórum megtartása előtti 8. munkanap16.00 óra. Ezt követően a tagjelöltek önéletrajza és programtervezete megtekinthető Szentendre Város honlapján.

Előzetes jelentkezésük alapján az Idősügyi Tanács tagjait és póttagjait delegáló fórum választja. A delegáló fórum tagja lehet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező a 60. életévét betöltött személy.

Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.

Amennyiben a megválasztott tag – időskorú személy vagy szentendrei székhellyel rendelkező, az időskorú emberekkel foglalkozó szervezet előre megnevezett delegáltja – nem tudja ellátni a tagsággal járó feladatait, helyére új tag választandó.

 

III.

A Tanács működése

Az Idősügyi Tanács negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik.

        Az Idősügyi Tanács nyílt szavazással választ elnököt a tagjai sorából.

        Az Idősügyi Tanács ülését az elnök vezeti. Távollétében a Tanács állandó tagjai közül az általa megbízott tag elnököl.

        Az Idősügyi Tanács kétéves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. A munkatervnek tartalmaznia kell a vállalt feladatokat és azok határidejét. Amennyiben az Idősügyi Tanács a vállalt feladatokat nem teljesíti, a Képviselő-testület elrendelheti a tagság újraválasztását.

        Az Idősügyi Tanácshoz – állásfoglalás céljából – benyújtott anyagokat a Tanács Titkára nyilvántartásba veszi, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésére előkészítésre kerüljön. A tárgyalandó kérdést, illetve mellékleteit az ülést megelőzően legkésőbb 5 nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak tanulmányozás céljából

        A konzultációs javaslat, illetve állásfoglalás tartalmazhat javaslatokat, iránymutatásokat, módosításra vonatkozó indítványokat, azonban az nem kötelezi a Képviselő-testületet, valamint Bizottságot döntése meghozatalakor.

        Az elnök az állásfoglalást szavazásra bocsátja. Az Idősügyi Tanács álláspontját többségi egyetértéssel alakítja ki.

        Az Idősügyi Tanács minden elé kerülő kérdéssel kapcsolatos egységes szakmai véleményét, állásfoglalását írásban rögzíti. Az Idősügyi Tanács állásfoglalását a Tanács ülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a megkereső szervnek, illetve a döntésre jogosult Képviselő-testületnek, illetékes bizottságának. Az Idősügyi Tanács állásfoglalásának eredeti példányát az elnök és a titkár szignálja.

        Az Idősügyi Tanács üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi véleményt, illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell.

Az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos anyagokat, úgymint

        a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat

        a meghívókat, jelenléti íveket,

        állásfoglalásra benyújtott dokumentációt,

        a szakvéleményt, 

        az Idősügyi Tanács más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos megállapodásokat

        egyéb dokumentációkat Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának iratkezelési szabályzatáról szóló 13/2004. (II. 16.) sz. Jegyzői utasításban foglaltak szerint meg kell őrizni.


Minden érdeklődő véleményét szívesen fogadjuk az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatban, Kosztek Gabriella civil referens várja jelentkezésüket a 26/503-393-as számon.
Comments